uzh logo trep-db vers. 17 Aug 2016

TREP, the TRansposable Elements Platform

PTREP contains 7 XXX elements

Download all 7 XXX elements in PTREP (in FASTA format).

Click on links below to download individual datasets in FASTA format (e.g. grouped by species or families).


Grouped by species:

CodeGenusSpeciesTotal elements
XXXBlumeriagraminis_hordei2
XXXBlumeriagraminis_tritici1
XXXEmilianiahuxlei3
XXXOryzasativa1Grouped by families:

CodeFamilyTotal elements
XXXHypo1
XXXKiha1
XXXKuula2
XXXPINT3